اولیای الهی با خدای متعال معامله می کنند. تقوا پیشه می کنند و در عوض خدای متعال هم به آنها ابزاری می دهد که به خیلی ها نداده است. می توانند چیزهایی ببینند که خیلی ها نمی بینند.برچسب ها :
تعبیرخواب امام خمینی, ره, آیت ا, کشمیری, نسل انتظار